Stanovy VZS ČČK

STANOVY
Vodní záchranné služby Českého Červeného kříže

Stanovy Vodní záchranné služby Českého Červeného kříže (dále jen VZS) upravují postavení, poslání a úkoly VZS, jejích členů a orgánů, principy organizačního uspořádání VZS a principy jejího hospodaření.

Další konkrétní vymezení práv a povinností členů a orgánů VZS v určených oblastech činností, upravují další příslušné vnitřní směrnice VZS.

Článek I.
Postavení a základní principy činnosti VZS

 1. VZS je dobrovolným a nezávislým sdružením založeným ve smyslu  ustanovení zák. č. 83/1990 Sb. ve znění později přijatých změn  a doplňků a registrovaným u Ministerstva vnitra ČR dne 2.  července 1990 pod č.j. VSP/1-1758/90-R, sdružujícím děti,  mládež a dospělé občany, kteří dobrovolně respektují základní  principy poslání a činnosti VZS a plní členské povinnosti  stanovené těmito Stanovami a dalšími vnitřními předpisy VZS. Členy VZS mohou být i právnické osoby.
 2. VZS jako právnická osoba je kolektivním členem Českého  červeného kříže (dále jen ČČK) ve smyslu Stanov ČČK. Ve své činnosti vystupuje samostatně, vlastním jménem, s  povinností dodržovat právní řád ČR, Stanovy a další vnitřní  předpisy VZS a plnit povinnosti člena ČČK, vyplývající ze  Stanov ČČK.
 3. VZS je členem celosvětové organizace vodní záchrany -  International Life Saving se statutem zakládajícího člena.
 4. Při realizaci úkolů ČČK v oblasti zdravotnických, sociálních,  záchranných a dalších humanitárních služeb dle § 7, odst. 3  Stanov ČČK spolupracuje VZS s orgány a dalšími organizačními  složkami ČČK na základě koordinačních a smluvních vztahů.  Přitom respektuje principy hnutí ČČK, včetně principu jednoty  společnosti ČČK.
 5. Sídlem VZS je Praha l, Thunovská 18.

 

Článek II.
Poslání a úkoly VZS

 1. Posláním VZS je organizovat a provádět preventivní a  záchrannou činnost a poskytovat první pomoc na bazénech,  koupalištích, vodních plochách a tocích (dále jen vodních  plochách) a v jejich bezprostřední blízkosti při sportovní a  rekreační činnosti, v případech živelných katastrof a obecného ohrožení s cílem zabránit vážným úrazům, utonutím a ztrátám na  materiálních hodnotách.
 2. Při uskutečňování svého poslání spolupracuje s příslušnými  orgány státní a místní správy a dalšími zájmovými organizacemi  a institucemi, zabývajícími se poskytováním zdravotnických,  záchranných, sociálních a dalších humanitárních služeb.
 3. VZS vychovává své členy k úctě k humánním hodnotám společnosti  a k uvědomělému plnění povinností při ochraně života a zdraví.
 4. VZS rozvíjí svou činnost mezi mládeží.
 5. VZS v rámci svého poslání plní zejména tyto úkoly:

 a) aktivně se podílí na výuce obyvatelstva v poskytování první  pomoci při záchraně tonoucích;

 b) podílí se na zdravotnickém zabezpečování sportovních a  rekreačních akcí na vodě podle stanovených podmínek a na  základě vzájemné dohody s pořadatelem;

 c) podílí se na provozu zařízení první pomoci provozovatelů  sportovních a rekreačních zařízení v blízkosti vodních  ploch. Zajišťuje bezpečnost návštěvníků, dozor na vodě a v její bezprostřední blízkosti a plní další úkoly stanovené  provozními řády příslušných sportovních a rekreačních  zařízení v rámci své specializace a zdravotní odbornosti.  Doporučuje a pokud tak stanoví právní předpis, nařizuje  správcům vodních ploch a provozovatelům sportovních a  rekreačních zařízení opatření, zajišťující bezpečnost na  koupalištích a v prostorách určených k rekreaci u vodních  ploch. Upozorňuje na osoby, porušující zásady bezpečného  pobytu u rekreačních vodních ploch;

 d) spolupracuje s orgány řídícími záchranné akce při živelných  pohromách a hromadných neštěstích;

 e) podílí se na ochraně životního prostředí u vodních  rekreačních ploch, upozorňuje provozovatele na jeho  narušitele;

 f) poskytuje náměty a podklady pro vydávání propagačního a instrukčního materiálu zaměřeného na bezpečný pobyt  na vodě a kolem vody. Navrhuje s provozovatelem rekreačních  vodních ploch jeho vhodné rozmístění a údržbu.

 

Článek III.
Členství  ve VZS

 1. Členem VZS se může stát každý občan, který dovršil v době  registrace u příslušné Místní skupiny VZS (dále jen MS VZS)  7 let věku. Členství VZS vzniká registrací u příslušné MS VZS po  předchozím schválení přijetí za člena VZS Valnou hromadou MS  VZS, výjimečně u Prezidia VZS
 2. Součástí VZS jsou skupiny dětí a mládeže VZS.
 3. Členem VZS - kvalifikovaným Záchranářem se může stát člen VZS, který splňuje potřebné morální, zdravotní, fyzické a odborné  předpoklady a dosáhl v době zařazení do tohoto kvalifikačního  stupně 18 let věku, a složil zkoušku odborné způsobilosti  podle platného Vzdělávacího programu VZS.
 4. Členem VZS - Mladým záchranářem se může stát člen VZS, který  splňuje potřebné morální, zdravotní, fyzické a odborné  předpoklady a dosáhl v době zařazení do tohoto stupně 7 let  věku, a složil odborné způsobilosti podle platného  Vzdělávacího programu VZS.
 5. Zdravotní způsobilost záchranáře VZS posuzuje lékař.

 

Článek IV.
Základní práva a povinnosti  člena VZS

 1. Základní práva a povinnosti členů VZS vyplývají ze Stanov VZS a dalších vnitřních předpisů VZS.
 2. Člen VZS má právo:
  a) účastnit se jednání nejvyššího orgánu MS VZS, kde je  registrován a po dovršení věku 18 let hlasovat. U členů VZS od 7 do 17 let může hlasovat jejich zákonný  zástupce.
  b) Volit a být volen do všech orgánů VZS. Do funkcí spojených s hmotnou odpovědností může být volen  člen VZS starší 18 let.
  c) Osobně se účastnit jednání příslušného orgánu VZS v  případech, kdy tento orgán projednává jeho činnost a  chování a rozhoduje o jeho nárocích, právech a  povinnostech, s právem vlastní obhajoby, včetně práva  odvolání se k vyššímu orgánu VZS. Příslušný orgán VZS je povinen jej k tomuto jednání  prokazatelně pozvat, s výjimkou případu, kdy člen vyjádřil  předchozí písemný souhlas s jednáním bez jeho přítomnosti.
  d) Obracet se s připomínkami, náměty, podněty a stížnostmi na  příslušné orgány VZS a vyžadovat jejich řešení ve lhůtách  stanovených vnitřními předpisy VZS.
  e) Být držitelem průkazu člena VZS a nosit odznak VZS.
  f) Nosit jednotné oblečení schválených vzorů.
  g) Používat výstroj a vybavení, které je mu svěřeno k  zajištění spolehlivého plnění uložených úkolů nebo výkonu  služby.
  h) Zrušit své členství ve VZS.
 3.  Člen VZS je povinen:
  a) dodržovat Stanovy VZS a další platné právní předpisy související s činností VZS a prosazovat ve své činnosti člena VZS principy poslání VZS včetně principu jednoty VZS.
  b) Platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu,  předem dohodnutým způsobem.
  c) Chránit majetek VZS.
  d) Nepoškozovat svým chováním a vystupováním dobré jméno MS i VZS jako celku.
 4. Dále je člen VZS v rámci poslání a činnosti VZS povinen:
  a) poskytnout pomoc osobám ohroženým na životě a zdraví;
  b) účastnit se služeb ve stanicích první pomoci VZS a dalších  akcí VZS;
  c) podrobit se ve stanovených termínech prověrkám znalostí,  výkonnosti a posouzení zdravotní způsobilosti;
  d) soustavně si doplňovat znalosti potřebné k výkonu VZS  a pečovat o svou fyzickou připravenost;
  e) pečovat o zapůjčený materiál, zejména dbát na to, aby  nedocházelo k jeho zbytečnému poškození, svévolnému používání nebo zcizení.

 

Článek V.
Čestné  členství

1. Čestným členem VZS se může stát na základě rozhodnutí Prezidia VZS:

a) člen VZS:

- při dovršení věku 60 let za předpokladu, že byl 15 let  mimořádně aktivním členem VZS;

- který z vážných důvodů nemůže vykonávat činnost ve VZS,  trvající déle než rok, za předpokladu, že byl 10 let  aktivním členem VZS nebo se mimořádně zasloužil o  mezinárodní spolupráci při organizaci a uskutečňování  opatření k ochraně zdraví a životů lidí na vodních plochách nebo se mimořádným způsobem osobně podílel při záchranné  akci VZS;

b) ostatní:

- jestliže se mimořádně zasloužili o rozvoj VZS;

- cizí státní příslušníci a organizace na základě rozhodnutí  Prezidia VZS, jestliže se mimořádně zasloužili o rozvoj VZS a o mezinárodní spolupráci při organizaci a uskutečňování opatření na ochranu zdraví a životů lidí na vodních  plochách nebo se mimořádným způsobem podíleli na záchranné  akci VZS.

2. Práva čestného člena VZS:

a) být zvolen do orgánu VZS;

b) svou činností aktivně napomáhat rozvoji VZS.

 

Článek VI.
Disciplinární opatření

1. Za porušení základních povinností člena VZS podléhá člen  disciplinárnímu řízení. V disciplinárním řízení může být  uloženo jedno z disciplinárních opatření.

2. Disciplinárními opatřeními jsou:

a) výtka; za méně závažné porušení základních povinností člena  VZS;

b) zákaz vykonávání funkce ve VZS až na dobu 1 roku; za  závažné porušení základních povinností člena VZS;

c) vyloučení z řad členů VZS; za hrubé nebo opakovaně závažné  porušení základních povinností člena VZS.

3. Disciplinární opatření navrhuje představenstvo MS VZS a ukládá  je Valná hromada MS VZS. Proti rozhodnutí o udělení disciplinárního opatření má člen  VZS právo se odvolat písemně do 30 dnů od jeho doručení  k Prezidiu VZS.

4. Vyloučený člen MS VZS je povinen, do 15ti dnů po doručení konečného rozhodnutí o vyloučení, vrátit průkaz člena VZS a veškerý zapůjčený materiál.

5. Vyloučený člen VZS může být opětovně přijat za člena VZS  po uplynutí 4 let od vyloučení. Příslušný vyšší orgán VZS může  rozhodnout o zkrácení této lhůty, ne však více než o 2 roky.

 

Článek VII.
Organizační uspořádání VZS

1. Základní organizační jednotkou VZS je Místní skupina VZS (MS VZS), s minimálním počtem 5 osob, která je oprávněna, ve  smyslu Registračního řádu VZS a v souladu s posláním a úkoly  VZS, rozvíjet samostatně svou činnost a rozhodovat o otázkách  svého vnitřního života. Přitom je povinna respektovat obecně  závazné právní předpisy a vnitřní předpisy VZS.

2. Místní skupina VZS má jako organizační jednotka VZS právní  subjektivitu dle ust. § 6 odst. 2 písm. c) zákona č. 83/1990  Sb. a je tedy ve smyslu dalších obecně závazných právních  předpisů právnickou osobou.

 MS VZS vzniká dnem její registrace u Prezidia VZS.

3. Místní skupiny VZS v rámci své působnosti, ve smyslu čl. I  bodu 4 těchto Stanov, spolupracují v oblasti zdravotnických, sociálních, záchranných a dalších humanitárních služeb s  územními orgány a organizačními složkami ČČK na základě koordinačních a smluvních vztahů.

4. Nejvyšším orgánem MS VZS je Valná hromada složená ze všech  členů MS VZS, kterou svolává představenstvo MS VZS nejméně  jednou do roka.

Valná hromada rozhoduje usnesením. Je způsobilá usnášet se,  je-li přítomna nadpoloviční většina členů, usnáší se prostou  většinou hlasů přítomných delegátů.

V případě nutnosti může být představenstvem na žádost nejméně  60% členů nebo Prezidia VZS, svolána mimořádná Valná hromada.

5. Valná hromada MS VZS:

a) volí a odvolává předsedu, jednatele, pokladníka a 1 až 3  revizory, volí delegáty na Republikové konference VZS;

volební období uvedených funkcionářů MS VZS je čtyřleté;

b) schvaluje zprávu o činnosti MS VZS, zprávy revizorů,  jejich součástí je stav účtů, pokladny a účetní uzávěrka;

c) schvaluje rozpočet a hlavní směry činnosti MS VZS;

d) schvaluje návrhy na udělení vyznamenání VZS a ČČK;

e) rozhoduje o registraci nových členů VZS;

f) schvaluje usnesení o zrušení členství ve VZS;

g) rozhoduje o nakládání s majetkem ve vlastnictví MS VZS;

h) rozhoduje o návrhu na zrušení MS VZS a schvaluje návrh na  vypořádání pohledávek, závazků a majetku ve vlastnictví MS  VZS.

6. Činnost MS VZS v období mezi konáním Valných hromad řídí  představenstvo MS VZS, které se skládá z předsedy, jednatele,  pokladníka a případně dalších členů MS VZS.

7. Představenstvo MS VZS zejména:

a) řídí činnost MS VZS v rámci schváleného rozpočtu a hlavních  směrů činnosti;

b) spravuje majetek MS VZS, vč. zapůjčeného Prezidiem VZS;

c) připravuje návrhy rozpočtu a plánu činnosti a další návrhy  pro jednání Valné hromady MS VZS;

d) svolává jednání Valné hromady MS VZS a připravuje její  program;

e) v případě nutnosti doplňuje stav členů představenstva,  kooptuje potřebný počet jeho členů z řad členů MS VZS.

Kooptace člena představenstva podléhá schválení na  nejbližší Valné hromadě MS VZS.

f) plní úkoly přenášené na MS VZS Prezidiem VZS.

8. a) Předseda svolává schůze představenstva, předsedá jim, řídí  činnost MS VZS a zastupuje ji navenek a podepisuje  dokumenty v rámci působnosti představenstva a MS VZS.

V nepřítomnosti je zastoupen jím pověřeným zástupcem.

b) Jednatel zejména vede agendu MS VZS a připravuje výroční  zprávu, kterou předkládá představenstvu a Valné hromadě  VZS.

c) Pokladník zodpovídá za vedení účetnictví MS VZS, spravuje  její jmění a podává představenstvu a Valné hromadě zprávu  o hospodaření.

d) Další případní členové představenstva zastávají funkce  a plní úkoly, kterými je pověří představenstvo MS VZS.

9. Revizoři nemohou být členy představenstva. Mají právo provádět revize, kdykoliv to uznají za potřebné, jsou však povinni  alespoň jednou za rok zkontrolovat účty a výkazy o jmění MS  VZS, zkontrolovat pokladnu a majetek, srovnat je se skutečným  stavem a podat o tom zprávu představenstvu a Valné hromadě.

10. Místní skupina zaniká :

a) na základě usnesení Valné hromady;

b) na základě usnesení Prezidia VZS, pokud porušuje hrubým  způsobem Stanovy VZS nebo povinnosti, které má VZS jako  kolektivní člen ČČK.

O vlastním majetku zaniklé MS VZS rozhoduje po vyrovnání  všech jejich závazků a pohledávek poslední Valná hromada MS  VZS.

Majetek zapůjčený P VZS je povinna MS VZS vrátit nejpozději  do 30 dnů od ukončení registrace nebo zániku MS VZS.

11. Nejvyšším orgánem VZS je Republiková konference VZS, kterou  svolává Prezidium VZS 1 x za  rok. 1 x za 4 roky se koná Republiková konference volební.V období mezi  Republikovými konferencemi VZS může být svolána mimořádná  Republikové konference, a to na základě rozhodnutí Prezidia  VZS a nebo žádosti nadpoloviční většiny, nejméně však 51 % , registrovaných  MS VZS.

12. Delegáty na Republikovou konferenci VZS volí členové MS VZS  podle poměrového klíče počtu delegátů k počtu členů MS VZS. Klíč stanoví Prezidium VZS.

13. Republiková konference VZS:

a) volí a odvolává Prezidenta a Prezidium VZS.

b) Volí Revizní komisi VZS.

c) Schvaluje zprávu o činnosti VZS za uplynulé období a  zprávu o hospodaření včetně účetní uzávěrky.

d) Schvaluje hlavní směry činnosti VZS na další období.

e) Schvaluje Stanovy VZS a jejich změny, včetně znaku VZS.

f) Rozhoduje o návrhu na zánik VZS a naložení s jejím majetkem.

g) Schvaluje roční zprávy Revizní komise VZS.

14. Republiková konference rozhoduje usnesením. Je způsobilá usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů,  usnáší se prostou většinou hlasů přítomných delegátů.

Ke schválení Stanov a jejich změn, znaku VZS a k rozhodnutí  o zániku VZS a naložení s jejím majetkem, je nutný souhlas  3/5 hlasů všech zvolených delegátů.

15. Prezidium VZS je řídícím výkonným a koordinačním orgánem činnosti VZS s působností v České republice. Prezidium VZS  se skládá z prezidenta, viceprezidenta a minimálně 5 členů  Prezidia VZS, volených Republikovou konferencí na dobu 4 let.  Pokud se sníží počet členů Prezidia VZS, doplní se na plný  počet podle pořadí počtu hlasů získaných ve volbách, avšak  maximálně v rozsahu 40% členů Prezidia. Při překročení této  hranice je svolána mimořádná Republiková konference  prezidentem VZS.

16. Činnost Prezidia VZS řídí prezident VZS, který je statutárním  zástupcem VZS. V době nepřítomnosti zastupuje prezidenta VZS v plném rozsahu jeho pravomocí viceprezident, ev. pověřený člen Prezidia VZS.

17. Prezidium VZS zejména:

a) koncepčně řídí a koordinuje činnost VZS a jejích orgánů v rámci  stanovených úkolů VZS obsažených v plánech činnosti a  v rámci schváleného rozpočtu VZS;

b) svolává Republikovou konferenci VZS a připravuje její program;

c) předkládá Republikové konferenci VZS návrh krátkodobých,  střednědobných a dlouhodobých úkolů;

d) spravuje majetek VZS a odpovídá za řádné hospodaření VZS;

e) předkládá Stanovy Republikové konferenci VZS, schvaluje  Jednací řád Prezidia VZS a další vnitřní předpisy VZS;

f) působí jako odvolací orgán v případech odvolání se člena  VZS proti rozhodnutí orgánů MS VZS;

g) rozhoduje o dalších otázkách činnosti VZS, které nejsou  vyhrazeny Republikové konferenci VZS;

h) schvaluje výši členského příspěvku a registračního  poplatku;

i) o majetku, který je zapůjčen MS VZS rozhoduje P VZS.

18. Kontrolní a revizní činnost ve VZS je vykonávána revizory  VZS.  Kontrola orgány státní správy tím není dotčena

19. Bližší vymezení postavení, práv a povinností a činnosti  orgánů VZS stanoví další vnitřní předpisy VZS.

 

Článek VIII.
Finanční zabezpečení, hospodaření a kontrola

1. Základními finančními zdroji k zabezpečení činnosti VZS jsou zejména:

a) členské a jiné příspěvky;

b) dary, odkazy, fondy a nadace;

c) výnosy ze sbírek, vlastního majetku a činnosti;

d) výnosy z cenných papírů a vlastních ekonomických aktivit;

e) prostředky ze státních dotací, ev. grantů.

2. Výše členského příspěvku je určena rozhodnutím Prezidia VZS  stanovenou částkou pro všechny členy VZS. Tato částka je  odváděna Prezidiu VZS 1 x ročně, včetně částky za registraci  MS VZS u Prezidia VZS.

3. O výši příspěvku na úhradu nákladů činnosti MS VZS rozhoduje  Valná hromada MS VZS.

4. VZS, její orgány a organizační jednotky hospodaří se svěřeným  a vlastním majetkem samostatně na vlastní odpovědnost a jsou  povinni zajišťovat jeho efektivní využití a ochranu. Přitom  respektují příslušné směrnice VZS a obecně závazné právní  předpisy.

5. MS VZS a ostatní orgány VZS mohou, v rámci zabezpečení poslání a plnění stanovených úkolů VZS účelově sdružovat finanční prostředky s dalšími subjekty, při respektování  příslušných obecně závazných právních předpisů a vnitřních  předpisů VZS, a to na základě písemných dohod.

6. Kontrolu účtů, hospodaření, evidence a správy majetku,  dodržování rozpočtů a dodržování obecně závazných právních  předpisů v činnosti všech subjektů VZS provádí revizoři, kteří  jsou voleni na období 4 let. Revizoři jsou odpovědni ze své činnosti orgánům VZS, které je  zvolily.

7. Kontrolu účtů, hospodaření, evidence a správy majetku,  dodržování rozpočtů a dodržování obecně závazných právních předpisů u smluvně poskytovaných dotací, provádí pověřený  ekonom VZS a Prezidium VZS. Ekonom zpracuje a předloží vždy na závěr účetního období Prezidiu VZS ke schválení zprávu o hospodaření včetně zprávy o hospodaření Prezidia a sekretariátu VZS. Tato zpráva je veřejně přístupná všem členům VZS.

 

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

1. Členové VZS, kteří se podílejí na zajišťování akcí ČČK v rámci VZS i mimo toto své speciální působení, mohou být za záslužnou  dlouholetou a obětavou práci oceněni.

2. VZS má svůj chráněný znak a název, který je používán  k označení dokladů, písemností VZS a jejích orgánů  a k označení prostředků a pomůcek používaných při akcích VZS,  včetně označení členů VZS.  Znak ani název VZS nelze použít k jiným účelům ani k označení  jiné právnické či fyzické osoby bez souhlasu Prezidia VZS.  Barevné vyobrazení znaku VZS obsahuje příloha č. 1 těchto  Stanov.

3. Členové VZS používají označení, nápisy a oblečení, které jsou  stanoveny vnitřním předpisem.

4. VZS je oprávněna používat při zajišťování akcí na vozidlech a plavidlech, účastnících se akcí, zvláštní signální zařízení  (světelná a akustická), spojovou a potápěčskou techniku  v souladu s platnými předpisy pro používání těchto zařízení.

5. Tato změna Stanov VZS ČČK byla schválena nejvyšším orgánem VZS dne 15.10.2005. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace  na Ministerstvu vnitra ČR.